Thử Nghiệm Điện - Điện Tử

SỨ GIẢ AN TOÀN

Thử nghiệm thiết bị điện là thuật ngữ được dùng trong ngành điện diễn tả hoạt động thử nghiệm, thí nghiệm, kiểm định đối với các thiết bị điện cụ thể là việc đánh giá, kiểm tra để đưa ra các kết luận về chất lượng sản phẩm có được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn, quy định của ngành điện hay không hoặc có đang hoạt động ...