Văn bản pháp qui

Văn bản pháp qui

VĂN BẢN PHÁP QUI

  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định Kỹ thuật An toàn lao động cho các đối tương thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội số 27/GCN-KĐ do Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội cấp ngày 11/06/2019 .
  •  
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định Kỹ thuật An toàn lao động cho các đối tương thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây Dựng số CNATXD - 19.0002 do Bộ Xây Dựng cấp ngày 25/04/2019 .
  •  
  • Văn bản hợp nhất Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP "Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động".
  •  
  • Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 "Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động".
  •  
  • Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/06/2017 "Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động"