Biểu phí chứng nhận

Biểu phí chứng nhận

1/ Phí cấp giấy thông báo kết quả kiểm tra về chất lượng hàng hóa nhập khẩu: (theo thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ tài chính Quy định)
  - Mức thu lệ phí là 150.000đ/giấy. 


2/ Phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá: 0,05%/ giá trị lô hàng được kiểm tra
- Mức thu tối thiểu không dưới 500.000đ 
- Mức thu tối đa không quá 10.000.000đ

3/ (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)