Chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy

Công Ty CP Kiểm Định Thiết Bị Công Nghiệp Thành Phố là một trong số ít tổ chức được Nhà nước chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (thiết bị áp lực, nồi hơi, thiết bị nâng, thang máy, v.v.) theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá

 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

 

Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh đánh giá sự phù hợp

 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành

 

Thông tư 05/VBHN-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

 

Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - TBXH

 

Thông tư 26/2018/TT-BLĐTBXH quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - TBXH

 

Thông tư 48/2011/TT-BCT quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương

 

Thông tư 33/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

 

Thông tư 28/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương